Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe

Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 11 – Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe je bilo sprejeto na seji Slovenskega Inštituta za revizijo 17.10.2018, velja pa od 17.12.2018 in se uporablja za računovodenje po SRS.

Zaenkrat ponujanje oziroma izdajanje žetonov v postopku ICO še ni regulirano. Žetoni ICO niso kapitalski instrument ali v celoti pravno zavezujoča obveznost izdajatelja, so pa praviloma vsaj delno njegova obveza.

Vplačana sredstva v kriptovalutah se začetno pripoznajo kot posebna vrsta finančnih sredstev po vrednostih vplačanih sredstev na dan zaključka izdaje. Izdajatelj žetonov pa izkazuje zbrana sredstva z njihovo izdajo po posameznih vrstah zbranih sredstev.

Po začetnem pripoznanju se organizacija lahko odloči, da vsako posamično posebej pridobljeno kriptovaluto ali kriptovalute izmeri in obračunava po pošteni vrednosti prek poslovnega izida ali po nabavni vrednosti. Izbrano računovodsko usmeritev merjenja in obračunavanja kriptovalut organizacija razkrije v prilogi k računovodskim izkazom in jo ne sme spremeniti do odprave njihovega pripoznanja.

Učinek iz vplačanih žetonov ICO izdajatelj izkaže glede na namen, ki ga je opredelil v svojih načrtih v zvezi z njimi. Izdajatelj izkaže poslovne prihodke iz vplačanih žetonov v delu, v katerem je v beli knjigi navedel, da so sredstva, zbrana z izdajo žetonov, namenjena za pokrivanje že nastalih stroškov v zvezi s tem projektom, ki so nastali do dneva izdaje žetonov.

Razliko do celotne vplačane emisijske vrednosti izdanih žetonov izdajatelj izkaže v bilanci stanja pod posebno postavko: Pasivne časovne razmejitve iz izdanih žetonov ICO. Kupljeni žetoni pa se izkazujejo v posebni postavki: Aktivne časovne razmejitve iz kupljenih žetonov ICO.

Podrobneje si pojasnilo lahko preberete v Uradnem listu RS, št. 81/18.

2019-01-08T11:48:18+00:00 januar 8th, 2019|Računovodstvo|