Kateri poslovni subjekti so upravičeni do obročnega plačila in odloga davka?

Poslovni subjekti se lahko znajdejo v situacijah, ko ne morejo izpolnjevati vseh davčnih obveznosti do države v predpisanih rokih. Zato imajo na voljo ugodnejši način odplačevanja davčnih obveznosti, in sicer kot:

 • plačilo obveznosti v obrokih in
 • odlog plačila.

Davčni zavezanec ima možnost, da pri Finančnem uradu (kjer je vpisan v davčni register) vloži vlogo za odobritev odloga ali obročnega odplačevanja davka. Vlogo pa lahko vloži tudi preko portala eDavki. Ali bo vloga odobrena je odvisno od statusa davčnega zavezanca in vrste davka, na katerega se navedena ugodnost nanaša.

Za čas, ko je davčnemu zavezancu, odloženo plačilo davka oziroma dovoljeno obročno plačilo, se za odloženi znesek davkov ali neplačane davke (vključno z zamudnimi obrestmi) zaračunajo obresti, ki znašajo 2 % letno oziroma v višini referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, ki jo objavi Evropska komisija, če je ta na dan izdaje odločbe višja od 2%.

Možni načini odplačevanja ali odloga davka

 1. Plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 24 mesecev
  Davčnemu zavezancu grozi hujša gospodarska škoda (zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov), odlog plačila davka oziroma obročno plačevanje davka pa bi davčnemu zavezancu omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode.
 2. Plačilo davka v največ 60 mesečnih obrokih (za srednja in velika podjetja)
  Predložitev pravnomočnega sklepa o potrjenem sporazumu o finančnem prestrukturiranju ali sklepa o potrjeni poenostavljeni prisilni poravnavi.
 3. Plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 24 mesecev
  Predložitev ustreznega instrumenta zavarovanja ali dovolitev vknjižbe zastavne pravice v ustrezen register.

Kaj obročno plačevanje in odlog nista možna?

Obročno plačevanje in odlog skladno z zakonom nista možna za naslednje obveznosti:

 • akontacijo davka,
 • davčni odtegljaj,
 • prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • prispevke za zdravstveno zavarovanje,
 • obveznosti, za katere davčni organ opravlja samo izvršbo in ne vodi knjigovodskih evidenc o odmeri teh obveznosti,
 • globe in stroške postopka o prekršku,
 • obveznosti, na katere v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, učinkuje postopek zaradi insolventnosti.
2018-04-20T08:28:17+00:00 april 20th, 2018|Davki, Podjetniki|

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.