Kako bo priznana amortizacija za poslovne najeme?

Po SRS in MSRP veljajo s 1.1.2019 nova pravila za najemnike. Za tiste najeme, ki jih bo po spremenjeni zakonodaji potrebno usredstviti oz. kapitalizirati (t.j. vnesti med svoja sredstva v bilanco stanja), je ostalo odprto vprašanje, kako bodo za davčne namene priznani odhodki amortizacije in obresti. Te bodo namreč najemniki izkazovali namesto dosedanjih stroškov storitev (stroškov najemnin).

V javni obravnavi  je sprememba zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, iz nje pa je razbrati, da zakonodajalec želi urediti tako, da bosta za davčne namene priznani amortizacija in obresti kot bi bila sicer najemnina. Torej ob enakomernem časovnem amortiziranju in po amortizacijski stopnji, ki ustreza dejanski amortizacijski dobi najetega sredstva, torej sredstva, ki predstavlja pravico do uporabe. To je tudi rešitev, ki so jo zavezanci pričakovali in ne ne diskriminira zavezancev, ki morajo upoštevati nova pravila računovodenja najemov. Tako jim bodo priznani stroški amortizacije, ki bodo izkazani skladno z računovodskimi standardi in neodvisno od stopenj, ki veljajo za druga (lastna) osnovna sredstva.

2019-06-28T09:40:48+00:00 junij 28th, 2019|Davki, Zakonodaja|

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.